سبک ترین فلزی که تاکنون یافت شده

میکرولاتیس (ریزتورینه) سبکترین فلزی هست که تاکنون ساخته شده، این فلز توسط شرکت بوئینگ ساخته شده و ۹۹.۹۹ درصد آن را هوا تشکیل داده و به قدری سبک هست که به طور متعادلی در بالای یک قاصدک قرار میگیرد. این درحالی هست که ساختار این فلز طوری هست که آن را بسیار قویتر کرده و مقاومت و رکورد شکست سبک این فلز آن را به پتانسیلی بالقوه جهت ساخت هواپیما و وسایل نقلیه آینده تبدیل کرده است.