کتک کاری شدید در یک برنامه تلویزیونی عربی

کتک کاری شدید در یک برنامه تلویزیونی عربی زنده بنام کانال دموکراسی