شعر، جهان بینی و شخصیت حافظ از زبان رهبر در کنگره حافظ

سخنرانی رهبر انقلاب در کنگره بین المللی بزرگداشت حافظ، سال ۱۳۶۷