شعر خوانی : استاد محمد علی معلم دامغانی ،شعر از منوچهری

شعر خوانی : استاد محمد علی معلم دامغانی
شعر از منوچهری
برداشت از برنامه "یاد یار مهربان" پخش از شبکه اموزش سیما مورخه 94/7/18