نظر محمدرضا شاه درباره زنان !!!

سوال از محمدرضا شاه:آیا زنان در عقل با مردان برابرند؟!

متفرقهرضاشاهزنانایرانجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x