وقتی بچه ای از مادرش خیلی دور باشه :(

خواندن دختر بچه برای مادرش که از او دور است