سوغات شهرها: حلوای سنتی

در بعضی نقاط گیلان، شیرینی‌های خاص محلی از اجزای سفره عید است؛ حلوای عیدی یا حلوای دنگی ماسال از این جمله است. درست کردن این حلوا آداب و تشریفاتی دارد. باید آن را شب هنگام درست کنند و آن شب را با آواز خوانی به شادی تا صبح، همراه استاد حلوایی بیدار بمانند. حلوای عیدی را فقط در نوروز درست می‌کنند و از واجبات سنتی سفره نوروزی مردم ماسال است.اما آنچه در تهیه این حلوا بیشتر جلب توجه می کند شکل تهیه آن است. مواد اولیه توسط زنان و خود حلوا توسط مردان تهیه می شود. مردان با وسیله ای چوبی شبیه گوشت کوب ، ضرباتی آهنگین روی حلوا و تخته ای که حلوا رویش قرار دارد می زنند. این ضربات توسط چند مرد انجام می گیرد و این بدان خاطراست که همسایگان و رهگذران متوجه شوند که اهالی این خانه در حال تهیه دنگی حلوا هستند.