فرش قم

در این مستند مراحل تولید فرش ابریش دستباف قم که به صورت ذیل می باشد به تصویر کشیده می شود. تهیه مواد اولیه تهیه مواد اولیه اعم از ابریشم (پودرو پودزیر چله) و رنگزاها و غیره زیر نظر كارشناسان مجرب صورت می‌گیرد. ابریشم خریداری شده جهت شستشو به ابریشم شویی ارسال گردیده و بعد از چندین نوبت شستشو با مواد مختلف و جداسازی و ناخالصیها، ابریشم آماده شده جهت رنگرزی به كارگاه رنگرزی ارسال می‌گردد. رنگرزی در این مرحله به وسیله رنگزاهای طبیعی اعم از گیاهی و حیوانی رنگهای رنگرزی ابریشم هابه رنگهای مختلف تبدیل می نماید تا در كنار هم و با سر انگشتان هنرمن قالیبافان باغ هزار رنگ را به تماشا بگذارند . 1. دندانه دادن 2. رنگرزی داندانه دادن در رنگرزی گیاهی ، قبل از شروع عملیات لازم است كه برخی از مواد كمكی به حمام رنگ اضافه می گردد كه وظیفه افزایش واكنش بین الیاف و ماده رنگزا ، تثبیت و بدست آ وردن شید مطلوب و یكنواخت و رمق كشی ( روشهای افزایش قدرت جذب رنگ توسط الیاف) بر روی الیاف می باشد . به این روش دندانه كردن می گویند رنگرزی گیاهی در این بخش صورت الیاف رنگرزی می‌شوند زیرا در صورت بروز یكنواخت نبودن در رنگرزی هنگام رنگ الیاف با یكدیگر مخلوط شده و یكنواخت نبودن برطرف می‌گردد. تعدادی از مواد رنگی مورد استفاده عبارتند از:…