سوغات شهرها: گلاب

در قمصر کاشان سه نوع گلاب گرفته می شود. گلاب درجه 1 ، گلاب درجه 2 و گلاب 2 آتشه .در آماده سازی گلاب درجه 1 ، مقدار 30 کیلو گل محمدی را داخل دیگ ها می ریزند و 45 لیتر آب بر روی آن می ریزند. بخار آن از وارد پارچ می شود و 40 لیتر گلاب از این طریق آماده می شود. گلاب درجه 2 به این صورت است که روی تفاله های گلاب درجه 1 ، 12 کیلو گل محمدی می ریزند و همان مقدار 45 لیتر آب به آن اضافه می شود ، که 40 لیتر گلاب درجه 2 می دهد که کیفیتی ندارد و بوی خوش آن به زودی تمام می شود.گلاب دوآتشه که بهترین نوع گلاب است ، به این صورت تهیه می شود که 30 کیلو گل محمدی داخل دیگ می ریزند و این بار به جای آب ، گلاب درجه 2 را به آن اضافه می کنند و عطر گل محمدی از این طریق به دست می آید. به گفته خود گلابگیران ، گلاب تلخ مزه با عطر تند و تیز که یک لایه چربی روی آن را گرفته باشد ، بهترین نوع گلاب است. گلاب گیری در قمصر ، از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد ادامه دارد.