نبات ریزی استان یزد

کارگاه های نبات ریزی سنتی در استان یزد با بیش از صد سال سابقه همچنان از رونق برخوردارند.این تولید کوتاه نگاهی خواهد داشت به حرفه نبات ریزی در شهرستان اردکان یزد