دو تار و آواز : مرتضی گودرزی

شعر : علی مومنیان
دو تار و آواز : مرتضی گودرزی
برداشت از برنامه یاد یار مهربان پخش از شبکه اموزش مورخه 94/7/18