جایگاه اینترنت در جامعه

هر چند اینترنت در ابتدا برای ارتباط چندین رایانه و ارسال نامه های الکترونیکی به وجود آمد اما در سالهای بعد دنیا و انسانها را تحت تاثیر قرار داد امروزه نقش اینترنت در زندگی اجتماعی و در عرصه‌های علمی و فنی، انكارناپذیر بوده و در برنامه‌ریزی‌های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژه‌ای به فناوری اطلاعات و ارتباطات داده می‌شود، استفاده از تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات و در راس آن اینترنت، موجب كاهش فاصله طبقاتی شده و در فضای مجازی پایگاه اجتماعی جدید به كاربران اعطا می‌كند و حتی تفاوت‌های جنسیتی را نیز كاهش می‌دهد. افزایش توانایی اعمال قدرت ، همگن‌سازی سلیقه‌ها، نزدیكی خواست‌ها و انتظارات افراد ، افزایش مشاركت اجتماعی ، گذران اوقات فراغت و ورود مفاهیم جدید در زندگی روزمره ، امكان برقراری سریع ارتباط، اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی ، تبادل فرهنگی، دستیابی سریع به یافته های علمی جدید، كاهش هزینه های ارتباطی ،آزادی در تبادل اطلاعات ، افزایش میزان آگاهی عمومی و ... از مزایای عمده و كاركردهای قابل توجه گسترش استفاده از ارتباطات اینترنتی بشمار میروند. با در نظر گرفتن اهمیت اینترنت و استفاده از آن در زندگی امروز و ورود آن به خانه‌ها و با توجه به نیازی كه در عرصه زندگی اجتماعی بوجود آمده،…