راهکارهای استفاده صحیح از اینترنت در خانواده

در ابتدا باید والدین شناخت و آگاهی مورد نیازاز اینترنت و محتوای آن را بدست آورند والدین باید سطح دانششان را در مورد اینترنت افزایش داده و به فرزندانشان نیز در مورد استفاده صحیح این ابزار تکنولوژی در فضای مدرن کنونی آموزش دهند. برای مبارزه با معضل بزرگ اعتیاد جوانان به اینترنت، والدین نقش بسیار مهمی داشته و باید برای استفاده صحیح فرزندانشان از آن فرهنگ‌سازی کنند و با تعیین زمان مناسب و کنترل دقیق سایت‌های مورد استفاده فرزندانشان مانع از آسیب‌های اجتماعی ناشی از اینترنت شوند. معمولاً کودکان و نوجوانان برای از دست ندادن امکانات استفاده از اینترنت و پرسه زدن در فضای اینترنت، گاهی مجبور به نوعی پنهان کاری از والدین می شوند. از این رو باید ضمن اینکه خلوت کودکان و نوجوانان را به رسمیت می شناسیم، به جای رفتارهای خشن و قهرآمیز، بیاموزیم چه طور اعت به دقت ، اما به دور از تحمیل و اجبار از عملکرد فرزندمان آگاه شویم، به این ترتیب که از او بخواهیم هنگام بازدید از سایت ها ما را نیز از نحوه مراجعه به سایت ها آگاه کند. در حقیقت نوعی سیاست بی اطلاعی از نحوه مراجعه به سایت های مختلف را در پیش بگیریم. هر چند در ابتدا با لجبازی روبه رو می شویم، اما صبر و تحمل نتیجه بخش است. - به فرزندمان توضیح بدهیم که دلایل نادرست…