شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین سازمان مؤسس مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور، ضمن حمایت از راه‌اندازی و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان توانسته است گام‌های مؤثری در توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی بردارد. تکمیل کننده ساختار های مفقوده نظام فناّوری امروزه هدف از تاسیس پارک های علمی و شهرهای تحقیقاتی در هر کشوری از سیاست های توسعه ای آن کشور نشأت می گیرد که هدف اصلی آنها ، توسعه فناوری و ایجاد شرایط مستعد برای انواع نوآوریها و به کار گیری توان خلاق علمی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات خصوصی و صاحبان صنایع می باشد. شهرک‌ها و پارکهای علمی نمونه ای از ساختارهای جدید علمی و پژوهشی هستند که از دهه 1960 ابتدا در آمریکا ظهور یافته و از آن به بعد در دیگر کشورهای جهان تسری یافته است . در دهه یادشده برخی از کشورهای صنعتی ایجاد پارک علمی – فناوری را عامل مهمی در توسعه فناوری و اقتصادی خویش می دیدند . از سوی دیگر در دهه 1980 در جهان گونه ای از رکورد اقتصادی و کاهش درآمد و افزایش بیکاری روی داد . سیاستگزاران اقتصادی دنیا امید شان به توسعه هدایت شده فناوری بود تا از این طریق روح تازه ای در کالبد اقتصاد منطقه ای و ملی آنها دمیده شود . این نوآوری مناسب به…