عفونت های بیمارستانی

عفونت های بیمارستانی به عفونت هایی گفته می شود که بیمار هنگام بستری شدن آنها را نداشته و پس از گذشتن یکی و دو روز از بستری شدن آن عفونت در بدنش رشد کرده است . مثلا بیمار برای شکسته شدن استخوان بستری شده است ولی عفونت اداری گرفته است یا به عفونت محل جراحی دچار شده است .میزات عفونت بیمارستانی در بیمارستانهای خارج ازکشور و در بهترین شرلیط حدود 5 درصد از کل بیماران بستری است ودر ایران این رقم حدود 8 درصد است .مهمترین نکته برای جلوگیری از عفونت های بیمارستانی رعایت بهداشت فردی است.