نواختن گیتار و تعریف قصه زندگی مهدی لوله

ویدئوی زیبای نواختن گیتار