شعر خوانی استاد محمد علی معلم دامغانی

شعر خوانی استاد محمد علی معلم دامغانی
برداشت از برنامه یاد یار مهربان پخش از شبکه اموزش تاریخ پخش 94/7/3
شعر از کسایی مروزی شاعر قرن چهارم