صنايع دستي: مجسمه سازی

هنر تلاش انسان است برای به تصویر کشیدن درکی که از زیبایی دارد. برای جاودانه نمودن آنچه در فکر و دلش می گذرد و هنرمند از هر ابزاری که در اختیار دارد کمک می گیرد، تا هنرش را به نمایش بگذارد. وقتی که ابزار، فقط تکه سنگی باشد، هنر هم در قالب پیکره ها و مجسمه های سنگی بروز می کند. سنگ برای ذهنی که بهره کمتری از هنر دارد فقط سنگ است و بس. اما برای هر هنرمند، هر سنگ، آبستن اثری است که او را به سمت خود می خواند و در تولدش از او یاری می خواهد. به قول میکلآنژ، فرشته ای که در درون سنگ خوابیده، هنرمند را فرا می خواند تا به بهترین شکل بیرونش بکشد. اینجا دیگر نقطه تعالی سنگ است. سنگ یعنی اوج لذت روح. یعنی هنر.