سفال سفید زنوز

سفالگری با خاك سفید بومی منطقه با پیشینه سفالگری در زنوز پیوند تنگاتنگی دارد. از خاك زنوز به دلیل سفیدی اش برای ساخت بدل چینی استفاده می كردند و ظروفی كه از آن به دست می آمد، شباهت هایی هم به چینی داشت. در این شیوه كلیه مراحل ساخت سفال به شیوه كاملا سنتی انجام می شود و عمدتا شامل ظروف كاربردی همچون بشقاب، كاسه، فنجان، نعلبكی، پارچ آب، قوری، قنددان و ... است. پوشش این نوع سفال با دو نوع لعاب ترانسپارانت بی رنگ و ترانسپارانت فیروزه ای انجام می گیرد كه آوازه این نوع سفالها با لعاب فیروزه ای به فراتر از مرزهای كشورمان نیز رسیده است. همچنین عده ای از هنرمندان این استان با ایجاد تزئیناتی بر روی سفال خاك سفید، با استفاده از تكنیكهای نقاشی، برجسته كاری، كنده كاری و مشبك كاری زیبایی دو چندانی به این آثار می بخشند. برخی از این آثار به كشورهای اروپایی نیز صادر می شود.