سبدبافی کشکسرای مرند

از صنایع دستی شهرستان مرند، بافت انواع سبدها برای حمل نان و میوه از ساقهٔ گندم است که به نوبهٔ خود از شهرت زیادی برخوردار است. این هنر ظریف ، در شهرستان مرند و بخصوص روستای کشکسرای، به سبب وجود گندمزارهای وسیع رواج زیادی دارد و زنان و دختران با بافت انواع سبد و وسایل و لوازم آشپزخانه، نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی خانواده ایفا می‌کنند. آنان بعد از چیدن ساقه های بلند گندم آنها را با آب نرم و در برخی موارد رنگ می کنند و سپس آنها را با هنر خود در آمیخته و سبدهای زیبایی می بافند. سبد بافی جزو هنرهای دیرین روستای کشکسرای مرند می باشد که در سال های اخیر کم کم دارد به فراموشی سپرده می شود . در این راستا سازمان گردشگری و صنایع دستی استان با اقداماتی سعی در احیای دوباره این هنر دارد.