بافته های روستای ارگ – جوین

بافته های دستگاهیی روستای ارگ – جوین : اینهایی را که می بینید قالی درست می کنیم، گواله درست می کنیم برای روی چرخ ها و موتورها. به شوهرانمان کمک می کینم. به بچه هایمان کمک می کنیم. : الان شما چه درست می کنید؟ : این خورجین است که برای روی ترک موتور درست می کنیم. : چقدر طول می کشد تا یک خورجین را ببافید؟ : 3 یا 4 روز طول می کشد. خورجین، کیسه حمام می بافیم برای انجام کار به بیابان می رویم. گوسفند می دوشیم، جوراب می بافیم. هر کاری از دستمان بر می آید. در قدیم خودمان فرش می بافتیم. جهیزیه دخترها را خودمان آماده می کردیم. کرباس، قتیفه، شلوار، کت همه را خودمان درست می کردیم.