سفال قره کهریز خامنه

از خاك بی ارزش و آب جاری و روان، زلال حقیقت را به منظر چشم هر ناظری میهمان می كنند و از گردش چرخ «كوزه گری» چرخ گردون را به بازی می گیرند تا از میان این چرخ و خاك و گردش، نانی حلال به كف آرند و به غفلت نخورند. اینجا سرزمین هنر كوزه گری است. كوزه گرانی كه دست در دست، آب در خاك، پای در چرخ و چشم در كوره، كوزه ها می سازند و اسباب بازی و هنرورزی فراهم می آورند. اگر از آب زلال چشمه همیشه جاری «قره كهریز» آبی بر صورت زنی، چشمانت، «صنایع دستی» چیده شده در اطراف این چشمه را میزبان می شود . می بینی كه به دست هنرمندانه كوزه گران آذربایجان، چنین زیبا، شعر خلاقیت بودن سروده اند. اكنون «قره كهریز» برای همه رهگذران جاده باصفای تبریز تا تسوج و ارومیه، نماد زیبایی صادقانه، خلاقیت جاودانه و دارای محصولاتی منصفانه از نظر قیمت است.