سفال شهرستان سرباز

سفالگران خاک مورد مصرف را از نزدیکی محل زندگی شان تهیه میکنند. پس از کوبیدن آن وجدا کردن ناخالصی ها ،خاک را الک کرده و با اضافه نمودن آب، به آن رنگ گل حاصل میشود. (قدمت بالغ بر ۲۰۰۰ سال) بیشتر ساخته های این افراد ،کوچک وتزیئنی است مانند کوزه ،گلدانهای کوچک و بزرگ ،جاشمعی و عود سوز چلیم ،سر قلیان و سفالهایی که جنبه کاربردی دارند نیز در ساخت قلیان ،دیگ و خمیر دان خلاصه میشود .