صنايع دستي:خراطی

آقای طرقی بفرمایید ظاهرا این چرخ شما مثل چرخ روزگار همچنان می چرخد. بله خب خسته نباشید. سلامت باشید. پیرزن ها برای خرج زندگانی و گذر امورات زندگی به وسیله این دستگاه کار می کنند . نخ کلاف ها را با این باز می کنند و بعد نخ را به قالی باف ها می دهند. این چرخی را که می چرخانید گفتید چه استفاده ای از آن می شود؟ نخ باز شده را به کمک این وسیله کلاف می کنند سپس کلاف که کردند صد تا صد و پنجاه تا که شد یک نخ به وسطش می بندند و به رنگرز می دهند ، رنگرز آن را رنگ می کند و بعد با این وسیله بازش می کنند که نخ آن پت[1] نشوند. به این چرخ چه می گویند ؟ به این لیک لیکی می گویند. لیک لیکی؟ بله. این با آن چرخ پشم ریسی فرق می کند؟ بله فرق می کند...چرخ پشم ریسی این است که با این پشم را می ریسند. تبدیل به نخ می کنند؟ بله همین نخ را با روی آن چرخ کلاف می کنند؟ بله.کلاف می کنند و برای رنگ به رنگرز می دهند بله یاد آن طوقی افتادم که می خواست لباس بدوزد و یک قوزه پنبه را برداشت و گفت نخ کنیم و بعد نخ را داد به یک نفر تا رنگ کند. قصه اش را یادتان هست؟ قدیمی ها می گفتند. بله حالا غیر از چرخ و اینها دیگر چه درست می کنید؟ از بابت خراطی هر کاری که بگویند درست می کنیم. هر کاری؟ بله آن عقب که من یک روروک می بینم. آن روروک مال بچه هایی است که تازهاز شیر گرفته شده…