میوه هلو با مغز بادادم

از درختی در روستای ری آباد شهرستان میامی، میوه ی هلو با مغز بادام برداشت شد. این پدیده را شیمر می نامند. این پدیده طبیعی است و بدون دخالت انسان، بیشتردر درختان بادام رخ می دهد. از این درخت به عنوان درخت پایه، برای تولید پایه های مقاوم، با باردهی بالا استفاده می شود.