بافت قدیم گرگان (انگلیسی)

یک بافت شامل مراکز اقتصادی و مذهبی و نظامی و خدماتی و خانه های مسکونی است در گرگان ساختمانها را رو به آفتاب می ساختند و اتاق ها را رو به شرق و معمولا سمت قبله قرار می دادند و سقف و ارتفاع هر طبقه بلند بوده و به همین علت در اتاق ها تاقچه می ساختند که نوعی کمد برای ساکنین منازل محسوب می شده است از عموامل تعیین کننده در ساخت خانه ها جهت وزش باد بوده است و بخش های اصلی ساختمان بر روی محور شرقی - غربی قرار داشته و حجم های مکعب مستطیل دارد ساختمان های مسکونی در بافت قدیم گرگان به صورت یک یا دو طبقه ساخته می شدند طبقه بالا معمولا برای استفاده در فصول بها و تابستان و طبقه پایین برای فصول پاییز و زمستان در نظر گرفته می شدند حجمهای ساختمان ها عموما در غالب مکعب مستطیل بوده و جز پیش آمدگی سقف های شیب دار که معمولا از چهار طرف قابل مشاهده هستند پیش آمدگی دیگری در بدنه بنا دیده نمی شود