میدونی یه مرتاض چطور بین زمین و هوا میشینه؟!نگاه کن

نحوه نشستن مرتاض های هندی