شعار مرگ بر آمریکا توسط عده ای هموطنان در خیابان

ویدئوی مرگ بر آمریکا