آرزوی مرگ و تهدید به قتل دکتر صالحی در مجلس

آرزوی مرگ و تهدید به قتل دکتر صالحی در مجلس - تهدید دکتر صالحی به اینکه روی شما سیمان میریزیم و دفنتان میکنیم