آرزوی مرگ و تهدید به قتل دکتر صالحی در مجلس

آرزوی مرگ و تهدید به قتل دکتر صالحی در مجلس - تهدید دکتر صالحی به اینکه روی شما سیمان میریزیم و دفنتان میکنیم

خبریدکتر صالحیقتلآرزوی مرگتهدید صالحی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x