اعتراض مردم غمگین ولی خشمگین ترکیه فردای انفجار بمب

دیروز ، گروه زیادی برای ادای احترام به قربانیان انفجارهای آنکارا، در محل انفجارهای دیروز حاضر شدند. مردمی که هم غمگینند و هم خشمگین!