پرتاب نارنجک و سرباز دست و پا چلفتی

چه مصیبتی می شد ، اگر نارنجک واقعی بود + فیلم یک واحد از سربازان ارتش کشوری که ما اطلاعی از نام آن نداریم در یک مانور نظامی می خواهند به پناهگاه فرضی دشمن حمله کنند. مشخص نیست مربی آنها کجاست تا شاهکار این سربازان ناشی دست پرورده اش را ببیند و کیف کند. فیلم را با هم ببینیم. // خطر هشدار بی عرضه آش خور