پلیکان پرواز یاد می گیرد.

پلیکان جوان هنگامی که جوجه بود والدینش را هنگام یک توفان از دست داد. مردی جوجه پلیکان را بزرگ کرد. اکنون پرنده به سنی رسیده است که باید پرواز کردن را یاد بگیرد. این فیلم جذاب را با هم می بینیم. /// پرنده پرندگان دریایی دوستی با حیوانات مهربانی محبت انسانیت