دم همشون گرم. اهل دل بودن همه

کلیپ زیبای شوخی های یک رزمنده با مخاطبین