گورانی حسن زیرک به دنگی سامانی خیالی

مجتمع فرهنگی بانه به هاوکاری گروهی سنتی نالی به دنگی سامانی خه یالی گورانی حسن زیرک به دنگی سامانی خیالی سامان خه یالی