گورانی عدنان کریم

سلاو به بریزان وبینندگانی عزیز
عدنان کریم تقلید از حسن زیرک
زۆر خۆش حتما بببینن