تبلیغات گستردۀ مسئولین ساروی برای استقبال حسن روحانی 3

خطابم به مسئولین اینه که به جای اینهمه خرج کردن در راه تبلیغات، کمی به فکر فقیر و فقرا باشید، والله قسم آن دنیا باید پاسخگو باشید.