صنايع دستي: تذهیب

هنر تذهیب اصالتا ایرانی است و در خدمت قرآن کریم است . تذهیب بمعنی طلاکاری است . بدلیل استفاده از فلز طلا در این هنر تذهیب نامیده می شود. بخاطر نورانی بودن طلا که نمایانگر ذات اقدس الهی است در تذهیب از طلا استفاده می شود.ابتدا طرح ها بصورت کاملا ذهنی روی کاغذ کشیده می شود سپس طرحها به قطعه اصلی منتقل می شود. در تذهیب از رنگ های نباتی و کانی و معدنی و اکسید بعضی فلزات مثل اکسید روی و منیزیم و رنگ گیاهی روناس استفاده می شود