صنايع دستي: تاپو

690
19 مهر 1394

در آشپزخانه های قدیمی اصفهان (مطبخ) کوزه هایی وجود داشته که به آن تاپو می گفتند. تاپو در فرهنگ اصفهان به ظرفی می گویند که از گل ساخته باشند و در آن گندم و نان و امثال آن کنند.خمره ای از گل نپخته ، خمره ٔ گل خام که دانه ها در آن کنند کنوز ظرفی که از گل سازند و گندم در آن کنند و کندو و کندوله و تاپو خوانند. شکینه ظرفی است بزرگ و گلین که غله در آن می ریزند و در رستای اصفهان تاپو معروف است. همچنین حبوبات و موادغذایی خشک را که در داخل تاپو می ریخته اند در انتهای کوزه تاپو حفره ای بوده که از انتهای آن مواد غذایی و حبوبات را برمی داشته اند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x