صنايع دستي: تاپو

در آشپزخانه های قدیمی اصفهان (مطبخ) کوزه هایی وجود داشته که به آن تاپو می گفتند. تاپو در فرهنگ اصفهان به ظرفی می گویند که از گل ساخته باشند و در آن گندم و نان و امثال آن کنند.خمره ای از گل نپخته ، خمره ٔ گل خام که دانه ها در آن کنند کنوز ظرفی که از گل سازند و گندم در آن کنند و کندو و کندوله و تاپو خوانند. شکینه ظرفی است بزرگ و گلین که غله در آن می ریزند و در رستای اصفهان تاپو معروف است. همچنین حبوبات و موادغذایی خشک را که در داخل تاپو می ریخته اند در انتهای کوزه تاپو حفره ای بوده که از انتهای آن مواد غذایی و حبوبات را برمی داشته اند.