E3 2015: تریلر شروع کنفرانس مایکروسافت را با هم ببینیم

در ابتداى کنفرانس مایکروسافت در E3 تریلرى نمایش داده شد که از بازى هاى این شرکت را نشان مى داد.
اولین تریلر نمایش داده شده بسیارى از بازى هاى انحصارى Xbox از جمله Rise of the Tomb Raider ،Halo 5: Guardians ،Halo 4 و دیگر عناوین را نشان می دهد.