لحظه شلیک و اصابت موشک دوربرد عماد

اولین فیلم از لحظه شلیک موشک بالستیک دوربرد عماد که با موفقیت آزمایش شده بود منتشر شد.