چند رباعی از عطار با دکلمه دکتر رشید کاکاوند

چند رباعی از عطار با دکلمه دکتر رشید کاکاوند