تریلر Lost Dimension را از اینجا مشاهده کنید

تا به حال شده است که با خود فکر کنید که مى توانید افکار دوستانتان را بخوانید و بعضى از آن ها در حال خیانت به شما هستند و بهتر است که آن هارا بکشید!؟

Lost Dimension یک گروه ١١ نفره از مبارزان را براى پایان آخرالزمان مى فرستد. مورد جالبى که درباره این بازى وجود دارد این است که شخصیت اصلى مى تواند ذهن اطرافیان خود را بخواند و به همین دلیل باید خیانتکاران را پیدا کند. اگر در این امر موفق عمل نکنید، در پایان بازى افراد تیمتان به شما خیانت مى کنند و در آخرین مبارزه در داستان بازى کار شما سخت مى شود.