تریلر گیم پلی Consortium: The Tower Prophecy

Consortium: The Tower Prophecy تریلری از گیم پلی بازی جدید خود یعنی Consortium: The Tower Prophecy منتشر کرده اند.
بازی The Tower Prophecy دنباله ی عنوان کیک استارتر موفق Consortium می باشد که در ۸ ژانویه ۲۰۱۴ بر روی استیم عرضه شد. هرچند، تاریخ عرضه ی The Tower Prophecy هنوز مشخص نیست. این بازی جدید داستان مامور Bishop Six ،Consortium، را در سال ۲۰۴۲ دنبال می کند. مامور Bishop Six به برج عظیم The Churchill Tower در لندن نفوذ کرده و قصد نجات گروگان ها را دارد. ماموریت به خوبی پیش نمی رود و

تبدیل به یک رسوایی جهانی که توطئه ی بسیار عمیقی در آن دخیل است، می شود تا جایی که Bishop Six مجبور می شود وفاداری اش و درستی و نادرستی دخالت در ورای مرزهای وجودی را زیر سوال ببرد. شما می توانید انتخاب کنید که کورکورانه ماموریت را به انجام برسانید یا تصمیم بگیرید که مرزهای ماموریت را مورد پرسش و تفحص قرار دهید، به کشف های بزرگ دست یافته و نور جدیدی بر وقایع در حال آشکار شدن بتابانید. با مردمان مختلف از دنیاهایشان با استفاده از سیستم درختواره آبشاری دیالوگ ها به طور کامل تعامل کنید و تصمیم به جنگ، جستجو و باز کردن راه خود، چه به صورت مخفیانه و چه با صحبت کردن در طول بازی بگیرید.