گیاه هویا

گونه ای از گیاهان جنس پیچ شمعی( پیچ مومی) هویا و خانواده استبرق یا( ناف ریز) یا آسکله پیاداسه میباشد.این جنس گیاهان تقریبأ دارای ٢٠٠ گونه همیشه سبز و معمولا رونده و یا آویزان آه اغلب بومی شرق آسیا تا استرالیا می باشد آه بخاطر برگهای زینتی و یا گلهای بسیار جالب آن برای آاشت در گلخانه و یا مكانهای گرم مناسب میباشند .به طور دقیق تر این گیاه بومی کوئینلند میباشد و اندازة آن به ۶٠ سانتیمتر می رسد .گیاهی است رونده که بوسیله ریشه های هوائی به قیم می چسبد . از ویژگیهای این گیاه این است که تمام ساقه های جوان قبل از برگ آشكار می شوند .دارای گلهای چتری سفید تا صورتی گوشتی ستاره ای شكل خوشبو که از خرداد تا پائیز ظاهر میشوند و معمولا گلها دوباره بر روی همان ساقه گل دهنده بوجود می آید و بنابر این نباید آنها را چید .این گیاه بندرت قبل از دو سالگی به گل می نشیند.این گیاهان دارای دو فرم ابلق می باشند که عبارتند از: H. C. variegata که دارای برگهای زیبای سبز مایل به آبی با کناره های سفید متمایل به صورتی است و H. C. compacta که برگهای آن دارای کناره های سبز تیره با مرکز طلائی و برگهای آن شكل روبان می باشد .این پیچ زینتی گرمسیری و همیشه سبز دارای برگ های ضخیم به رنگ سبز تیره است و گل های بسیار درخشان آن به ندرت و به صورت مجتمع ظاهر می شود.هویا…