تشکیل استخوان از سلول های بنیادی

امین بیغم صادق، دانشیار بخش جراحی دانشکده دامپزشکی با همکاری سه پژوهشگر دیگر این دانشگاه پس از چهار سال تحقیق، مراحل تولید بافت استخوان را با استفاده از سلولهای بنیادی در محوطه بطنی چادرینه سگ مهندسی کردند. چادرینه پرده ای خمیده در معده سگ است. در این طرح ابتدا بافت های جنینی و سلولهای بنیادی از محل مورد نظر جداسازی و با پرده محافظ استخوان بر روی نواری از بافت داخلی حفره شکمی سگ پیوند زده شد. انتهای چادرینه به دلیل دارا بودن بافتهای خونساز و سلولهای بنیادی عامل رشد، برای رشد استخوان محیط مناسبی است. هر 2 هفته یکبار از محیط شکمی رادیوگرافی با نمای جانبی شد و استخوان تولید شده در محدوده بطنی 2 سانتیمتر طول و یک سانتیمتر عرض دارد . مجری طرح تحقیقاتی ساخت استخوان طبیعی در محیط بیولوژیک افزود: ‌استخوان تشکیل شده جهت بررسی هیستوپاتولوژیکی با جراحی از شکم سگ خارج شد. بیغم صادق گفت: نتایج آزمایش ها نشان داد بافت تولید شده نه تنها پرشدن موضع عفونتها را تسهیل می کند بلکه برای پر کردن موضع ضایعات پیچیده بافت نرم مفید است