گل سیکلمه

گل سیکلمه در واقع بومی مناطق آفریقا است و یک رقم آن در ایران در چنگل¬های گیلان و گلستان می¬توان آن را یافت سیکلمه وحشی و سیکلمه پرورشی دو نوع متفاوت از این نوع گل¬ها هستند که در سیکلمه وحشی گل ریز و در سیکلمه پرورشی گل¬های درشتی دارد. این گل¬ها از خانواده پامچال می-باشد برگ¬های آن سبز رنگ و قلبی شکل دارد. مراقبت از آن بسیار آسان است در محیط خارج خانه شیراز در مناطق نیمه سایه کاشته باشد و در خاک¬هایی که حالت سنگی دارند. اکثر گونه¬های آن در ارتفاع 10 تا 10 سانتی¬متر رشد می¬کند و بعد گل¬های آن پخش می¬شود این گیاه یک گیاه مقام است و می¬توان از آن در خانه استفاده کرد و از گل¬های آن لذت برد.