گل چمن عروس

جهت کاشت بجای چمن در حاشیه پله ها، پاسیوف تراسها ، جاهای سایه و سایه آفتاب بکار میرود. سوله ای رولیا -پوشش خوبی برای پله های و تراسها و سطح فضای سبز در جاهایی که رطوبت زیاد است و سرمای آن زیر صفر نمیرود. برگهای گرد قلبی شکل ریزی دارد و به سرعت رشد میکند.و در جاهای سرد، سطح گیاه در اثر یخبندان زمستانه از بین میرود ولی سال بعد بسرعت ظاهر شده و دوباره گسترش پیدا میکند. سطح گیاه در اثر یخبندان زمستانه از بین میرود ولی سال بعد بسرعت ظاهر شده و دوباره گسترش پیدا میکند.خاک برگ و خاک باغچه برای این گل باید استفاده شود و در مکانهای سایه و سایه آفتاب ودما بین 4 الی 27 درجه سانتیگراد برای ان مفید است -آبیاری زیاد (فاصله بین دو آبیاری سطح خاک مرطوب بماند) از طریق تقسیم بوته تکثیر می یابد.