گل شیپوری

گل شیپوری از گل های زیبا، تزیینی و آپاتمارنی است که می توانید در آپارتمان و به ویژه بالکن های سرپوشیده و راهروهای شیشه شده نگهداری کنید. گل شیپوری را از طریق تقسیم بوته در اول مهرماه زمانی که می توان آنها را بازسازی کرد به چند گلدان منتقل کنید و از این طریق به راحتی زیاد می شود. اگر گل شیپوری را درون خانه نگهداری کنید همیشه سر سبز است و گل دارد. این گل نیاز به هوای خنک و نور کم دارد. اگر گل شیپوری را در باغچه و در حیاط نگه دارید در فصل تابستان خواب و استراحت این گیاه است که سه ماه طول می کشد. بعد از سه ماه آنرا در مهرماه در خاک جدید و قوی کاشته و آبیاری کنید. به این صورت که پس از کاشت گیاه آب کمی به آن داده چون خود ریزوم مقداری گوشت و آب در خود دارد و اگر زیاد آب دهید چون هنوز سبزینه ای ندارد ریزوم آن له می شود. صبر کنید تا اولین جوانه زنی برگ ها را ببینید. پس از آن کمی بیشتر آب دهید. به همین صورت با افزایش برگ ها آبیاری را بیشتر کنید. در فصل سرما آبیاری را در حدی کاهش دهید که خاک، کمی رطوبت داشته باشد. پیاز یا ریزوم گل شیپوری را می توان دانه دانه کرد و در گلدان کاشت تا سال بعد گل شیپوری های زیبایی داشته باشید.