گل لاله عباسی

این گل موسوم به گل عباسی در بهار رویش دارد و گل دهی این گیاه تا اواسط پاییز است و دانه های مشکی به اندازه یک دانه نخود دارد