عابرنان لیان

عابرنان لیان دستگاهی است که هیچ گونه مشابه خارجی ندارد ودر هر موقع از شبانه روز که نان نیاز داشته باشیم می توانیم از آن نان بخریم واسکناس خوان و کارت خوان دارد و اگر حتی اسکناس تقلبی هم باشد تشخیص می دهد و قابلیت پخش موسیقی هم دارد ودر نوبت دهی هم به طور هوشمند عمل می کندو قابلیت دادن کیسه برای گذاشتن نان هم داردو نیاز به کسی نیست که کاری انجام دهد فقط مواد اولیه آن باید تامین گردد.